[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.นว.เขต ๑
Paperless Office พ.ศ. 2567  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวปุณชญา นาคเมือง
  ที่ตั้ง  1 ม.3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  0879326199

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอุษา สุขปฏิภาค
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
  เบอร์โทร  056-299233

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านคลองคล้า
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอารีรัตน์ เกิดน้อย
  ที่ตั้ง  99 หมู่ 10 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านเนินพะยอม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวหนึ่งนุช ผลปราชญ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านยางใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นางนงลักษณ์ ชัยชนะสุพร
  ที่ตั้ง  265 หมู่ 3 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
  เบอร์โทร  092-9386400

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
  ผู้อำนวยการ  นางสาววรางคณา พัดคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
  ผู้อำนวยการ  นางสาววรางคณา พัดคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   8   โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวมิณญฎา เมืองนิล
  ที่ตั้ง  257/3 หมู่ที่ 8 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ุ60230
  เบอร์โทร  064-9163553

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านแหลมยาง
  ผู้อำนวยการ  นายนพพร จาดสอน
  ที่ตั้ง  30/4 ม.4 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนวัดดงเมือง (เข่งฟื้นราษฎร์อุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจารุวรรณ สดสะอาด
  ที่ตั้ง  88/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์
  ผู้อำนวยการ  นางจุฑารัตน์ ไวทยกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอน
  ที่ตั้ง  362/1 หมู่2 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  056207197

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนวัดหนองเต่า
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติพงษ์ ธงชัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนวัดหนองแพงพวย
  ผู้อำนวยการ  นางสุภารัตน์ ศรีสุข
  ที่ตั้ง  24/6 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทร  0659969198

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวทัศนีย์ หมู่คำ
  ที่ตั้ง  61/2 หมู่ 3 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
  เบอร์โทร  056384104

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายอำพล องอาจ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นางมณฑา วงษ์จันทร์
  ที่ตั้ง  100/2 หมู่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทร  086-929-9536

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนศึกษาศาสตร์
  ผู้อำนวยการ  นางอารมณ์ องอาจ
  ที่ตั้ง  249/7 หมู่ที่6 บ้านเนินยายผาด ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางสินีมาศ เหมือนทรัพย์
  ที่ตั้ง  107 ม.2 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว)
  ผู้อำนวยการ  นางพรรณปภรณ์ สัมฤทธิ์โพธิ์ทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวณัฐพัชร์ เลิศจำนงจิตร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นางกรกนก สิงห์โตทอง
  ที่ตั้ง  86 ม.2 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านกระจังงาม
  ผู้อำนวยการ  นายธีระศักดิ์ วิเวกหัสกัณฑ์
  ที่ตั้ง  5/5 หมู่ 4 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
  ผู้อำนวยการ  นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชู
  ที่ตั้ง  1/5หมู่ 8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทร  08-6212-5633

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านเขาปูน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุกฤตา เหล่าเขตรกรณ์
  ที่ตั้ง  52 ม.2 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  0892704041

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านคลองม่วง
  ผู้อำนวยการ  นายสุรัตน์ แก้วเรือง
  ที่ตั้ง  26/3 ม.5 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านเนินเวียง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศุนิษา มาลัยทอง
  ที่ตั้ง  เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านเนินศาลา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญกล้า
  ที่ตั้ง  76 หมูที่ 4 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  056297101

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านหาดสูง
  ผู้อำนวยการ  นางเครือมาศ เกิดโพชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
  ผู้อำนวยการ  นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษา
  ที่ตั้ง  45/2 หมู่ 6 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  099-2722022

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนราษฎร์อุทิศ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนพวรรณ ประกายสกุล
  ที่ตั้ง  39/6 หมู่ 6 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติ
  ที่ตั้ง  90/1 หมู่ 1 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  056202064

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนวัดนากลาง
  ผู้อำนวยการ  นางพรทิพย์ แสงแก้ว
  ที่ตั้ง  90 หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  0804549464

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนวัดเนินกะพี้
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิราวรรณ ปัญญาชวัฑ
  ที่ตั้ง  34 หมู่ที่ 1 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชญาณี วงษ์สุวรรณ์
  ที่ตั้ง  3/2 หมู่ 3 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  0878425245

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
  ผู้อำนวยการ  นายชลธี แก้วป้องปก
  ที่ตั้ง  95 หมู่ 3 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนวัดศาลาแดง
  ผู้อำนวยการ  นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชู
  ที่ตั้ง  102 หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทร  0879349809

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพิชยาภา แก้วเปรม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kruaod1979@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนสระวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเพ็ญศรี หอมหวล
  ที่ตั้ง  100 หมู่ 7 ตำบล ยางตาล อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  0862080653

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
  ผู้อำนวยการ  นางสลิลทิพ ชูชาติ
  ที่ตั้ง  1/2 หมู่ 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
  ผู้อำนวยการ  นายจตุรวิทย์ สระทองขาว
  ที่ตั้ง  9/2 หมู่ 4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสำรี คำธิ
  ที่ตั้ง  127 ม.12 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
  เบอร์โทร  0802762008

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านดงขุย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางจิรภา พุกทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายอัครพล นกทอง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
  เบอร์โทร  0828851236

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)
  ผู้อำนวยการ  นางณัฐฌา นามวงษ์
  ที่ตั้ง  70 ม.1 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
  เบอร์โทร  056877540

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นายเอกรินทร์ สุวาส
  ที่ตั้ง  77 หมู่ 1 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
  เบอร์โทร  0909095501

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านท่าเตียน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายประสิทธิ์ อินทร์น้อย
  ที่ตั้ง  29 หมู่7 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
  เบอร์โทร  056-217914

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านท่าเตียน
  ผู้อำนวยการ  นางนาตยา ช้อยพลอย
  ที่ตั้ง  29 หมู่7 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
  เบอร์โทร  056-217914

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านเนิน
  ผู้อำนวยการ  นายองอาจ อินทร์แฟง
  ที่ตั้ง  115 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
  เบอร์โทร  056877540

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายสมยศ สิงหะคเชนทร์
  ที่ตั้ง  90 หมู่1 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทร  0956267555

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
  ผู้อำนวยการ  นายประสิทธิ์ อินทร์น้อย
  ที่ตั้ง  81 หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
  เบอร์โทร  0857289152

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนวัดคลองยาง
  ผู้อำนวยการ  นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง
  ที่ตั้ง  111 หมู่ 11 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนวัดฆะมัง
  ผู้อำนวยการ  นายโยธิน พรมพิทักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนวัดดงกะพี้
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเจตปรียา โลหะเวช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนวัดดอนสนวน
  ผู้อำนวยการ  นางวรรณธญา พงศ์ปัญญาโชติ
  ที่ตั้ง  58 ม.5 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
  เบอร์โทร  0819695515

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
  ผู้อำนวยการ  นางดาราวรรณ กิจสุวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนวัดท่านา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสมฤดี คงพราหมณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนวัดท่าไม้
  ผู้อำนวยการ  นายอิษฎิ์ นาทะทอง
  ที่ตั้ง  101 หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์
  เบอร์โทร  0955079443

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนวัดเนินสะเดา
  ผู้อำนวยการ  นางกมลรัตน์ ช่างตีทอง
  ที่ตั้ง  119 ม.12 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง
  เบอร์โทร  0931388310

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนวัดบางเคียน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายเกียรติมนัส แก้วก่า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนวัดบางไซ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายจิตชาย กมุทชาติ
  ที่ตั้ง  9/1 ม.1 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  -

  
   62   โรงเรียนวัดปากคลองปลากด
  ผู้อำนวยการ  นางเสาวภา สุขถนอม
  ที่ตั้ง  51 หมู่ 6 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
  เบอร์โทร  0839571799

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนวัดไผ่สิงห์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายเมธี กุลศัตยาภิรมย์
  ที่ตั้ง  99 หมู่ 2 ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  056-200745

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนวัดพันลาน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปรียาภัสสร์ เส็งเส
  ที่ตั้ง  23/1 ม.3 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
  เบอร์โทร  0845943543

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนวัดพิกุล
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางงามตา เย็นชื่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  น.ส.แพรวนภา แจ่มจำรัส
  ที่ตั้ง  82 หมู่ 3 ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
  เบอร์โทร  0618049846

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางสุรีรัตน์ โชติวิชาศิริกุล
  ที่ตั้ง  113 ม.7 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนวัดหนองโก
  ผู้อำนวยการ  นายไพศาล พินิจธรรม
  ที่ตั้ง  266 ม.1 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนวัดหนองขอน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาววิมลณภัทร เณรหลำ
  ที่ตั้ง  106 หมู่ 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม
  ผู้อำนวยการ  รักษาการ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   71   โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
  ผู้อำนวยการ  นางฉัตรพิศุทธิ์ เหมปาละธำรง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนเขาทอง
  ผู้อำนวยการ  นางปราณี เจริญสุวรรณ
  ที่ตั้ง  919 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  056-2009-52

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนเขาสระนางสรง
  ผู้อำนวยการ  นายสุวิทย์ พุทธรักษา
  ที่ตั้ง  467/1 หมู่ 11 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  0817852951

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนเขาสามยอด
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาติ ชูก้าน
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  0814207036

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง)
  ผู้อำนวยการ  นายอำนาจ สงตาล
  ที่ตั้ง  111 ม.1 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  056200667

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนเนินมะกอก
  ผู้อำนวยการ  นายพรพนา ไกรพูล
  ที่ตั้ง  100 หมู่ 8 ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  056380012

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายเจริญ สุ่มศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนบ้านซับผักกาด
  ผู้อำนวยการ  นางเมธาวี กลั่นกสิกรรม
  ที่ตั้ง  449/1 ม.7 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  0823628874

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านดอนกระชาย
  ผู้อำนวยการ  นางณัฐธิดา ห่อทอง
  ที่ตั้ง  50 หมู่ 8 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  0987493567

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนบ้านธารหวาย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางพรทิพย์ สมบูรณ์กิตติกร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวชนินทร์ชิตา ทรงปรีชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนบ้านย่านมัทรี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวยุพิน พิลึก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนบ้านสระบัว
  ผู้อำนวยการ  นายธีระธร อรัญมิตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายจำเริญ อากาศสุภา
  ที่ตั้ง  111 หมู่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  056-381003

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านหนองเต่า
  ผู้อำนวยการ  นายขวัญเรือน คงพิทักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านห้วยบง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพิตะวัน เนตรทอง
  ที่ตั้ง  10 หมู่ 1 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  056-893584.

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวจุฑารัตน์ ทาทิพย์
  ที่ตั้ง  56 หมู่ 1 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  08-1532-0458

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นางพิกุล สุรินทร์
  ที่ตั้ง  56 หมู่ 1 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  08-1532-0458

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนประชาอุทิศ
  ผู้อำนวยการ  รักษาการ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   90   โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
  ผู้อำนวยการ  สิบเอกกรุณา อินทร์ประสิทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนย่านคีรี
  ผู้อำนวยการ  นายศรายุธ ต่วนชัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ
  ผู้อำนวยการ  นางสาววนิดา เกตุทอง
  ที่ตั้ง  9 หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
  เบอร์โทร  085-2721365,091-8812661

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนวัดท่าโก
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวมลธิชา ชูชิต
  ที่ตั้ง  119 ม.7 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนวัดบ้านบน
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญ สุ่มศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนวัดยางขาว
  ผู้อำนวยการ  นายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนวัดหนองคล่อ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวมณฑา อินทร์สุวรรณ
  ที่ตั้ง  11 หมู่ 9 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  0-5639-0155

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนวัดหนองหมู
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาววนิดา พวงสมบัติ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนวัดหัวงิ้ว
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุชาดา อ่องยิ้ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนวัดใหม่
  ผู้อำนวยการ  นางวิรวรรณ เสริมชาติเจริญกาล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.